Skip to content

Protocol van de Kunstcadeaubonnen

 1. Algemeen
  a. De Kunstcadeaubonnen zijn cadeaubonnen waarmee kunstwerken en aan kunst gerelateerde zaken (deels) kunnen worden betaald bij acceptanten van de Kunstcadeaubonnen.
  b. De Kunstcadeaubonnen zijn de opvolger van de Akun Kunstcadeaubonnen. De Akun kunstbiljetten houden hun waarde tot de op elk biljet aangegeven datum. Dit protocol geldt ook voor Akun Kunstcadeaubonnen.
  c. Al hetgeen over de Kunstcadeaubonnen in dit protocol is vastgelegd, betreft uitsluitend authentieke Kunstcadeaubonnen.
  d. In 2022 en volgende jaren zijn Kunstcadeaubonnen beschikbaar met de waarden van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 euro. Elk jaar worden nieuwe kunstcadeaubonnen uitgegeven.
  e. De Kunstcadeaubonnen worden uitgegeven door Jakunst (www.jakunst.nl). Jakunst is een landelijk verbond van Nederlandse kunstenaars, deel uitmakend van de First Art Group, kantoorhoudend in Oosterhout op adres Energieweg 49, 4906 CG.
  f. Gebruikers en acceptanten van de Kunstcadeaubonnen en de kunstenaars waarvan een werk op een kunstcadeaubon is opgenomen, aanvaarden dit protocol volledig en onvoorwaardelijk.
  g. Vragen en opmerkingen over de Kunstcadeaubonnen en alles wat met de Kunstcadeaubonnen te maken heeft, zijn welkom op het e-mailadres info@kunstcadeaubonnen.nl.
 2. Gegarandeerde waarde
  a. Elk kunstcadeaubon heeft de waarde die op de betreffende kunstcadeaubon is aangegeven.
  b. Kunstcadeaubonnen worden door acceptanten van de Kunstcadeaubonnen geaccepteerd tegen de waarden die op de betreffende Kunstcadeaubonnen zijn aangegeven.
  c. Alleen onbeschadigde en licht beschadigde cadeaubiljetten worden ingenomen en zijn tegen euro’s inwisselbaar. In alle gevallen moeten het unieke nummer en de QR-code van de kunstcadeaubon volledig op de kunstcadeaubon zichtbaar zijn.
  d. Kunstcadeaubonnen waarop het woord SPECIMEN is aangegeven, zijn bedoeld als voorbeeld en niet inwisselbaar voor euro’s.
  e. Acceptanten van de Kunstcadeaubonnen kunnen originele Kunstcadeaubonnen inwisselen voor euro’s. Zij kunnen de Kunstcadeaubonnen sturen naar de First Art Group, Energieweg 49, 4906 CG oosterhout, samen met de bankrekening en de tenaamstelling van de rekening waarop de waarde van de opgestuurde Kunstcadeaubonnen onder aftrek van de behandelingskosten moet worden overgemaakt. Binnen 7 kalenderdagen wordt de totale waarde van de gestuurde Kunstcadeaubonnen onder aftrek van 2,8% behandelingskosten met een minimum van € 4,75, naar de opgegeven bankrekening overgemaakt.
  f. Alleen Kunstcadeaubonnen die aan het betalingsverkeer hebben deelgenomen en gebruikt zijn als (gedeeltelijke) betaling van een of meer kunstwerken van acceptanten van de Kunstcadeaubonnen, kunnen worden ingewisseld tegen euro’s.
  g. De waarde van elk kunstcadeaubon wordt door Jakunst gegarandeerd gedurende de geldigheidsduur van het betreffende cadeaubiljet. De geldigheidsduur is drie jaar, ingaande op 1 januari van het jaar van uitgifte. Het jaar van uitgifte staat op elk kunstcadeaubon aangegeven.
 3. Acceptanten
  a. Kunstenaars kunnen, nadat ze acceptant van de Kunstcadeaubonnen zijn geworden, de Kunstcadeaubonnen accepteren als betaalmiddel.
  b. Acceptanten van de Kunstcadeaubonnen staan met hun naam en enkele nadere gegevens op de website van de Kunstcadeaubonnen (kunstcadeaubonnen.nl).
  c. Kunstenaars kunnen zich als acceptanten aanmelden met het formulier dat staat op de website van de Kunstcadeaubonnen (www.kunstcadeaubonnen.nl).
  d. Acceptanten kunnen zich afmelden als acceptant door een mail te sturen naar info@kunstcadeaubonnen.nl waarin wordt aangegeven dat de samenwerking wordt beëindigd. De beëindiging gaat in op de laatste dag van de maand volgend op de maand van opzegging.
 4. Misbruik, vervalsingen
  a. Het namaken van de Kunstcadeaubonnen is ten strengste verboden. Het frauderen met de Kunstcadeaubonnen is strafbaar. Jakunst. zal bij vaststelling van fraude zonder nadere aankondiging vooraf, handelen teneinde fraudeurs te vervolgen en de schade, van welke aard ook, te verhalen.
  b. Degene die vaststelt dat een of meer vervalste Kunstcadeaubonnen in omloop zijn, zal dit direct melden bij info@kunstcadeaubonnen.nl.
  c. Vervalste Kunstcadeaubonnen komen niet in aanmerking voor uitbetaling in euro’s.
 5. Kenmerken van de kunstcadeaubonnen
  a. Op elke kunstcadeaubon is de waarde in euro’s aangegeven.
  b. Elke kunstcadeaubon met een bepaalde waarde die in enig jaar is uitgegeven, heeft een uniek nummer.
  c. Op elk kunstcadeaubon zijn op de voor- en achterzijde twee kunstwerken of delen van kunstwerken afgebeeld.
  d. Elke kunstcadeaubon met een bepaalde waarde toont twee andere kunstwerken van twee andere kunstenaars.
  e. Op de voor- en achterzijde van de Kunstcadeaubonnen zijn bij de randen van de cirkels die de kunstwerken omlijsten, voor elke kunstcadeaubon andere ‘symbooltjes’ gebruikt. Die symbooltjes gaan aan de ene kant van het biljet niet de cirkel in (ze tikken tegen de cirkel aan) en aan de andere kant van het biljet gaan ze enigszins in de cirkel die de kunstwerken omlijst.
 6. Privacy
  a. Jakunst legt de gegevens van kopers en acceptanten van de Kunstcadeaubonnen vast.
  b. Onder geen beding worden door Jakunst vastgelegde gegevens aan derden verkocht, verhuurd of anderszins ter beschikking gesteld.
  c. Klachten over de privacy kunnen gemeld worden bij info@kunstcadeaubonnen.nl. In de regel krijgt de reclamant binnen 30 dagen een inhoudelijke reactie.
 7. Overige
  a. Dit protocol is van kracht met ingang van 1 april 2023.
  b. Op dit protocol is het Nederlands recht van toepassing.
  c. Ingeval van discussie over de interpretatie van enig artikel in dit protocol, is de mening van Jakunst bepalend.
  d. Ingeval enig aspect van de Kunstcadeaubonnen of het gebruik ervan aan de orde is en niet in dit protocol is vastgelegd, is de mening van Jakunst over dat aspect bepalend.
  e. Dit protocol kan zonder nadere aankondiging door Jakunst aangepast worden.
  f. Ingeval enig artikel in dit protocol niet rechtsgeldig of niet toepasselijk wordt verklaard, blijven de overige artikelen van kracht.