Skip to content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
2. Certificeringen
3. Toetsingen
4. Opdrachtverstrekking
5. Register
6. Certificaat
7. Keurmerk
8. Comité van Certificering
9. Privacy
10. Kosten
11. Aansprakelijkheid, suggesties, klachten
12. Overige bepalingen.

1. Algemeen
A. Het International Institute for Artist Accreditation (hierna: het Instituut) heeft tot taken:
a. beeldend kunstenaars hun werk of hun werkzaamheden te toetsen aan vaststaande, grotendeels objectieve criteria,
b. de kunstenaars te informeren over de uitslag van toetsing,
c. ingeval de toetsing een positief resultaat heeft, de betreffende kunstenaar desgewenst een certificaat te verstrekken waarmee het positieve resultaat van de toetsing bevestigd wordt,
d. ingeval de toetsing een positief resultaat heeft, de betreffende kunstenaar op te nemen in een register met gecertificeerde kunstenaars.
B. Kunstenaars die zich door het Instituut willen laten toetsen en hun wettelijke vertegenwoordigers die opdracht geven tot toetsing, accepteren deze Algemene Voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.

2. Certificeringen
A. Het Instituut kent drie verschillende certificeringen.
B. Er zijn twee generieke certificeringen: Certified Artist (CA) en International Certified Artist (ICA) en er is een specifieke certificering: Certified Tutor of Art (CTA).
C. Ingeval een toetsing een positief resultaat heeft, wordt de betreffende kunstenaar gecertificeerd volgens de bij de toetsing behorende certificering.
D. Elke certificering is persoonsgebonden en staat op naam van de gecertificeerde. De certificering is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor een andere certificering.

3. Toetsingen
A. Toetsingen vinden plaats aan de hand van grotendeels of volledig objectieve criteria.
B. De criteria die gelden bij een toetsing staan op de website van het Instituut bij de betreffende toetsing gedetailleerd aangegeven.
C. Kunstenaars kunnen alleen bij leven worden getoetst.
D. Ingeval een toetsing een negatief resultaat heeft, wordt de aanvrager daarover met reden geïnformeerd.
E. Ingeval een toetsing een negatief resultaat heeft, is de aanvrager gerechtigd een nieuwe, herziene of aangevulde, toetsing aan te vragen.
F. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Opdrachtverstrekking
A. Kunstenaars en hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen opdracht geven tot toetsing. Het is niet toegestaan het Instituut opdracht te geven derden te laten beoordelen.
B. Aanmelden voor toetsing geschiedt met een formulier dat is opgenomen op de website van het Instituut.
C. Er zijn drie verschillende formulieren voor de drie verschillende toetsingen.
D. Na verstrekking van de opdracht tot toetsing ontvangt de opdrachtgever een bevestiging van ontvangst van de opdracht.

5. Register
A. Ingeval een toetsing een positief resultaat heeft, wordt de betreffende kunstenaar opgenomen in het register van gecertificeerde kunstenaars.
B. In het register worden bij de naam onder andere de woonplaats en de soort certificering vermeld.
C. Het register maakt deel uit van de website van het Instituut.
D. Opname in het register is kosteloos.
E. Het register is voor iedereen toegankelijk.
F. Als aanpassing van de vermelding in het register door de betreffende kunstenaar of zijn of haar gemachtigde gewenst wordt, bijvoorbeeld verandering van de domeinnaam of plaatsnaam, kunnen deze per e-mail (info@artistaccreditation.com) aan het Instituut worden doorgegeven. De aanpassing zal binnen 14 dagen plaatsvinden Aan de aanpassing zijn geen kosten verbonden.
G. De vermelding van een gecertificeerde kunstenaar wordt op eerste schriftelijke verzoek van de gecertificeerde kunstenaar of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger binnen tien werkdagen uit het register verwijderd.
H. Na kennisneming van het overlijden van een gecertificeerde kunstenaar wordt de vermelding in het register verwijderd.
I. Bij verwijdering van een vermelding uit het register worden geen kosten in rekening gebracht, evenmin vindt restitutie van betaalde kosten plaats.
J. Verwijdering van een vermelding uit het register zal plaatsvinden wanneer wordt vastgesteld dat certificering heeft plaatsgevonden op onjuiste gronden.
K. Verwijdering van een vermelding uit het register zal plaatsvinden wanneer een rechter beslist dat verwijdering moet plaatsvinden. In dit geval is een kopie van de uitspraak van de rechter nodig waaruit de beslissing blijkt.
L. Verwijdering van een vermelding uit het register zal plaatsvinden als blijkt dat een gecertificeerde kunstenaar zijn of haar certificering opzettelijk misbruikt, bijvoorbeeld om kenmerken aan de certificering toe te kennen die onjuist zijn.
M. Verwijdering van een vermelding uit het register vindt plaats na het verstrijken van de geldigheidsduur van de certificering.

6. Certificaat
A. Een kunstenaar waarbij de toetsing een positief resultaat heeft, krijgt desgewenst een of meer certificaten verstrekt waarmee het positieve resultaat van de toetsing bevestigd wordt.
B. Certificaten worden per post verstrekt.
C. Aan verstrekking van certificaten zijn kosten verbonden. De kosten staan vermeld bij het aanvraagformulier voor de toetsing.

7. Keurmerk
A. Bij elke certificering hoort een keurmerk.
B. Het uitgeven van de bij de certificeringen horende keurmerken is voorbehouden aan het Instituut.
C. Het staat gecertificeerde kunstenaars vrij het bij hun certificering horende keurmerk te gebruiken waar dit door hen wenselijk wordt geacht.
D. Gecertificeerde kunstenaars mogen met twee of drie hoofdletters behorende bij hun certificering, aangeven dat ze gecertificeerd zijn. De hoofdletters worden achter de naam vermeld. Bij de certificering als Certified Artist horen de hoofdletters CA, bij de certificering als International Certified Artist de hoofdletters ICA en bij de certificering als Certified Tutor of Art de hoofdletters CTA.
E. Gecertificeerde kunstenaars mogen derden toestemming verlenen het aan hen toegekende keurmerk te vermelden, mits het keurmerk in combinatie met hun namen wordt vermeld.
F. Derden mogen de keurmerken die het Instituut uitgeeft, gebruiken mits dit gebeurt op een wijze die misvattingen over de keurmerken uitsluit.
G. Misbruik van enig door het Instituut uitgegeven keurmerk zal worden vervolgd.

8. Comité van Certificering
A. Bij generieke toetsingen kan een Comité van Certificering (Committee of Certification) betrokken zijn.
B. Leden van het Comité van Certificering zijn onafhankelijke, beroepsmatig bij beeldende kunst betrokken personen, waaronder museumdirecteuren, galerie-eigenaren en curatoren.
C. Het Comité van Certificering bestaat uit acht à tien leden.
D. Leden zijn maximaal vijf aaneengesloten jaren lid.
E. Leden van het Comité van Certificering hebben tot taak om indien dit gewenst is, het werk van kunstenaars die zich laten toetsen om gecertificeerd te worden, te beoordelen.
F. Als het Comité van Certificering bij een toetsing betrokken is, zijn dat vijf leden van het Comité.
G. Elk lid beoordeelt het werk op persoonlijke gronden. De vraag die beantwoord moet worden is ‘in hoeverre wordt het werk van de kunstenaar als kwalitatief en authentiek gezien?’
H. De bij de toetsing betrokken leden geven ieder afzonderlijk schriftelijk hun mening over de voorgelegde werken.
I. Elke mening is positief of negatief. Een lid kan geen neutrale mening hebben, evenmin kan een lid zich onthouden van een mening.
J. Het eindoordeel over het werk is positief als minimaal drie van de vijf bij de toetsing betrokken leden een positief oordeel hebben.

9. Privacy
A. Door verstrekking van persoonsgegevens aan het Instituut wordt uitdrukkelijk toestemming gegeven om de verstrekte persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
B. De verantwoordelijke functionaris voor verwerking en opslag van de verstrekte gegevens is bereikbaar via info@artistaccreditation.com.
C. In het kader van de toetsing voor certificering wordt alle beschikbaar gestelde informatie gedurende maximaal een half jaar opgeslagen.
D. Het Instituut gebruikt de beschikbaar gestelde informatie uitsluitend voor de gestelde doelen en de correspondentie daarover.
E. Vastlegging van relevante informatie in het register van gecertificeerde kunstenaars en vastlegging van relevante informatie op certificaten gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de persoon die gecertificeerd is of diens gemachtigde.
F. De gegevens zoals weergegeven in het register als ook de e-mail correspondentie worden gedurende de termijn van certificering en maximaal 1 jaar aansluitend bewaard. Deze gegevens worden gebruikt wanneer het Instituut correspondentie met de betreffende kunstenaars wenselijk acht.
G. Het Instituut gebruikt de namen en de e-mailadressen van gecertificeerden om hen per e-mail te informeren over de duur van de termijn waarvoor de certificering geldt en sporadisch over activiteiten en diensten die belangrijk worden geacht voor de gecertificeerden. Afmelding voor deze berichten is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan elk bericht.
H. Ter bescherming van de opgeslagen persoonsgegevens heeft het Instituut passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
I. Om door het Instituut opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen volstaat een verzoek per e-mail van de persoon in kwestie of diens gemachtigde. Het Instituut zal het verzoek in behandeling nemen en binnen dertig dagen na ontvangst de persoon in kwestie informeren.
J. Ingeval van klachten over de wijze waarop het Instituut persoonsgegevens verwerkt of ingeval van andere klachten over de omgang met de privacy, kan contact opgenomen worden met de verantwoordelijke functionaris voor verwerking en opslag van de verstrekte gegevens.

10. Kosten
A. Aan het toetsen voor certificering en certificering zijn kosten verbonden.
B. De kosten zijn vermeld op de website van het Instituut bij de formulieren waarmee de toetsingen kunnen worden aangevraagd.
C. Er is geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik van een toegekende certificering.
D. Aan verstrekking van certificaten zijn kosten verbonden.
E. De kosten voor verstrekking van een of meer certificaten zijn bij de verschillende toetsingen aangegeven.
F. De kosten voor toetsing en een of meer certificaten moeten tegelijk met de aanvraag voor de toetsing worden voldaan.
G. Ingeval een toetsing niet leidt tot certificering, wordt een deel van de betaalde kosten, gerestitueerd. Het bedrag dat gerestitueerd wordt, is vermeld bij de betreffende toetsingen.

11. Aansprakelijkheid, suggesties, klachten
A. Het Instituut staat open voor suggesties waardoor de dienstverlening verbeterd zou kunnen worden.
B. Ondanks de zorgvuldige werkwijze en de zorg die besteed wordt aan het nakomen van de geldende procedures kan het voorkomen dat een vergissing of fout wordt gemaakt. Ingeval van meningsverschillen en klachten moet het Instituut schriftelijk in gebreke worden gesteld. Schriftelijk kenbaar gemaakte klachten worden tot vier weken na de omissie in behandeling genomen. Altijd wordt binnen twee weken op een tijdig en schriftelijk kenbaar gemaakte klacht gereageerd.
C. Ondanks de zorg die het Instituut aan het beheer van de website van het Instituut besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Fouten in het door het Instituut openbaar gemaakte informatie, van welke aard dan ook, kunnen het Instituut niet worden aangerekend en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor het Instituut inhouden. Wel zal het Instituut zich beijveren een onvolledigheid of fout zo snel mogelijk te herstellen.
D. Het Instituut en de door het Instituut ingeschakelde derden zijn noch direct, noch indirect aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de opzet, verzorging, uitvoering en verlening van de certificeringen.
E. Nimmer zijn bij of voor het Instituut werkzame personen aansprakelijk voor handelen van het Instituut.
F. De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot maximaal tweeduizend euro.

12. Overige bepalingen
A. Het Instituut verklaart geen zakelijke activiteiten te verrichten waardoor de objectiviteit van de toetsingen in het geding kan komen.
B. De bepalingen verwoord in deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder nadere aankondiging aangepast worden. Voor aanpassing gemaakte afspraken, blijven van kracht met de voor de aanpassing van toepassing zijnde condities.
C. Deze versie van de Algemene Voorwaarden is van kracht met ingang van 1 december 2019. De Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden is van toepassing. Vertalingen dienen als leidraad voor hen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.
D. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is vastgelegd, is de mening van het Instituut bepalend.
E. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal het Instituut naar redelijkheid oordelen en handelen.
F. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.